Czenczek Maria (ur. 1952)
Urodziła się 28 kwietnia 1952 roku w Modlikowicach woj. dolnośląskie. Po ukończeniu w 1971 roku Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, podjęła pracę w Fabryce Koronek w Brzozowie jako koronkarka, potem awansowała na inspektora BHP. Od początku swojej pracy zawodowej angażuje się w działalność młodzieżową, związkową i polityczną.

W latach 1976-1980 odbywa studia dzienne w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie uzyskując tytuł magistra socjologii.

Po studiach przez rok pracuje w Krośnie w organizacji młodzieżowej, a od września 1981 roku podejmuje pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Przysietnicy w charakterze nauczyciela historii i wiedzy obywatelskiej zdobywając równocześnie kwalifikacje pedagogiczne.

Oprócz pracy pedagogicznej angażuje się w działalność społeczną: jest radną w radach narodowych szczebla powiatowego (1973-1975) i wojewódzkiego (1980-1984) oraz działaczem ZNP.

W 1986 roku zostaje wybrana prezesem Oddziału ZNP w Brzozowie i pełni tę funkcję już siódmą kadencję jako zwolniona do pracy związkowej. Do swych osiągnięć w pracy związkowej zalicza: uratowanie przed likwidacją trzech przedszkoli wiejskich (w Grabownicy, w Humniskach i w Starej Wsi) i jednego przedszkola w Brzozowie, uchronienie przed rozpadem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która obecnie liczy ponad 1200 członków (od kilku kadencji jest przewodniczącą Zarządu PKZP).

Angażuje się też w działalność Zarządu Podkarpackiego Okręgu ZNP (wcześniej Zarządu Okręgu ZNP w Krośnie). W kadencji 2002-2006 była też przewodniczącą Okręgowej Komisji Socjalnej i Ochrony Pracy. Z ramienia Podkarpackiego Okręgu ZNP opiekuje się pięcioma Oddziałami ZNP powiatu brzozowskiego.

Dzięki swemu zaangażowaniu w sprawy oświaty i jej pracowników oraz otwartości na problemy społeczne została wybrana posłem RP X kadencji i pracowała w Komisji Oświaty, Nauki i Postępu Technicznego. Jako poseł wyegzekwowała w Ministerstwie Finansów dodatkowe środki na remont i budowę szkół w Starej Wsi i Dydni oraz na remont szkoły w Wesołej.

Za całokształt swojej dzialalności uhonorowana została między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi (1975), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1980), Złotą Odznaką ZNP (1995) oraz Medalem KEN
.

Sperber Tadeusz (1940 - 2008)

Urodził się 15 kwietnia 1940 roku w Brzozowie. Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie ukończył w 1957 roku, Studium Nauczycielskie w Krośnie w 1962 roku i Wyższą Szkołę Pedagogiczną o specjalności pedagogika szkolna w 1977 roku.

Pracę zawodową rozpoczął w 1958 roku w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brzozowie, natomiast pracę pedagogiczną - w 1960 r. w Szkole Podstawowej w Warze, gdzie pracował do 1965 r.

W latach 1965 - 1981 jest oddelegowany do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym ZNP w Brzozowie, najpierw jako sekretarz, a później jako przewodniczący Oddziału. W latach 1975 - 1981 jest wiceprezesem Zarządu Okręgu ZNP w Krośnie. Równocześnie pełni funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Związków Zawodowych w Brzozowie oraz członka Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. Jest też przewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej i Sportu przy WRZZ.

W pracy związkowej kładł duży nacisk na samokształcenie nauczycieli. Dużym powodzeniem w latach 60- i 70-tych cieszyły się tak zwane konferencje rejonowe nauczycieli, na których zawsze występował z aktualnymi informacjami związkowo-oświatowymi. Konferencje były świętem dla nauczycieli. W terenie spotykali się nauczyciele z małych szkółek wiejskich, w których nierzadko funkcjonowały klasy łączone, a brak elektryczności utrudniał prace pozalekcyjne. Klimat tych konferencji sprzyjał nie tylko doskonaleniu wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki (obserwacja i ocena lekcji pokazowych, wygłaszane odczyty ...), propagowaniu nowych metod nauczania. Konferencje uczyły również samokształcenia (wielu nauczycieli ukończyło jedynie liceum ogólnokształcące), przede wszystkim jednak integrowały społeczność nauczycielską, skracały dystans między władzą oświatową i związkową, a nauczycielami, sprzyjały zawiązywaniu koleżeńskich więzi. Dużym osiągnięciem było zorganizowanie w 1971 roku Klubu Nauczyciela przy Technikum Budowlanym w Brzozowie, w którym oprócz "normalnych" zajęć klubowych jak: rozgrywki szachowe, brydżowe, czytanie prasy, oglądanie telewizji, organizowano również wieczorki towarzyskie, konkursy, wystawy plastyczne i inne.

W latach 1981 - 1982 pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Brzozowie, a w latach 1982 - 2005 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, najpierw jako wicedyrektor tej placówki, a od 1985 r. do emerytury (2005) - jako dyrektor.

W 2002 roku zostaje wybrany radnym i przewodniczącym Rady Miejskiej w Brzozowie. Od tego samego roku przewodniczy też Zgromadzeniu Związku Gmin Brzozowskich. Uhonorowany między innymi: Medalem KEN, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, wielokrotnie nagrodami Kuratora i Starosty. Zmarł 10 października 2008 roku.

Skarbek Józef (1928 - 2006)

Urodził się 13 marca 1928 roku w Starej Wsi. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uzyskując stopień naukowy magistra filozofii w zakresie filologii polskiej. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczął w 1955 roku w Liceum Pedagogicznym w Brzozowie, gdzie pracował do likwidacji szkoły w 1960 roku. Od 1 września 1960 roku pracuje w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Brzozowie. W 1963 roku otrzymał propozycję pracy w Technikum Ekonomicznym w Brzozowie na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Ta szkoła (póżniej Zespół Szkół Ekonomicznych) okazała się już stałym miejscem pracy nauczycielskiej profesora Józefa Skarbka, aż do emerytury w 1984 roku. Przez ponad 30 lat swojej pracy pedagogicznej łączył posłannictwo zawodowe z działalnością społeczną. W szkole prowadził Koło Żywego Słowa, którego występy uświetniały uroczystości szkolne, miejskie i powiatowe. Przez kilka lat pełnił społeczną funkcję w powiatowym ognisku metodycznym organizując doskonalenie zawodowe nauczycieli języka polskiego. W latach 1970 - 1979 był społecznym opiekunem drużyn starszoharcerskich, istniejących przy szkole. Ponadto w latach 1969 - 1974 pełnił społecznie obowiązki zastępcy komendanta hufca. Za działalność w harcerstwie odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP. Jako nauczyciel zaagażował się też w działalność związkową. Zawsze był aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po reaktywacji działalności ZNP, zawieszonej w stanie wojennym, w 1983 roku został wybrany prezesem Oddziału ZNP w Brzozowie na kadencję 1983 - 1986. Całą kadencję pracował w ZNP społecznie, łącząc pracę zawodową z działalnością związkową. Za zaangażowanie i wyniki w pracy dydaktyczno-wychowaczej wyróżniany był nagrodami dyrektora szkoły i Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie, a ponadto został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w Brzozowie 28 stycznia 2006 roku.

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP