Z działalności ZO ZNP w Brzozowie

Manifestacja w Warszawie

22 września 2018 roku w Warszawie odbyła się manifestacja nauczycieli zorganizowana przez ZG ZNP. W manifestacji wzięli udział również członkowie ZNP i nasi sympatycy z Podkarpacia, a wśród nich grupa nauczycieli zrzeszonych w Oddziale ZNP w Brzozowie.

 

 

 

                                                 PIKIETA 

           

        W dniu  10  października 2016 r.  w godz. 14:30 do 16:00

przed budynkiem PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO     w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 – odbyła się pikieta Związku Nauczycielstwa Polskiego jako protest przeciwko destrukcyjnym reformom w oświacie.  

          Okręg Podkarpacki ZNP zaprosił, nauczycieli , pracowników oświaty, rodziców oraz wszystkich tych , którym leży na sercu przyszłość polskiej edukacji i wysoka jakość kształcenia Polek i Polaków do udziału w manifestacji. 

      W petycji do władz żądamy, by w polskiej szkole uczniowie mieli zapewniony stabilny i spokojny rozwój, nie będąc narzędziem w ręku polityków. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest przeciwny zmianom, które spowodują wyłącznie chaos organizacyjny i informacyjny. To sprzeciw wobec negatywnych konsekwencji reformy.

 

         W pikiecie wziął czynny udział nasz Oddział ZNP w Brzozowie  - patrz w Galerii 

--------------------------------------------------------------

Spotkanie członków Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów

 

 8 października 2015 roku odbyło się koleżeńskie spotkanie członków Sekcji z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej oraz jubileuszu 110 rocznicy powstania ZNP.

Szczegóły na podstronie:

http://znpbrzozow.jimdo.com/oddziałowa-sekcja-emerytów-i-rencistów/   

 -----------------------------------------------------------------

Nauczycielski Dzień Protestu -14 października 2015 roku

 Więcej na:

http://www.znp.edu.pl/element/2492/Uchwala_nr_172015_ZG_ZNP_z_dnia_30_wrzesnia_2015_r

http://www.znp.edu.pl/element/2485/Komunikat_po_spotkaniu_ZNP_i_KSOiW_NSZZ_Solidarnosc

http://www.znp.edu.pl/element/2479/Nauczycielski_Dzien_Protestu

 -----------------------------------------------------------------

Manifestacja ZNP w Warszawie - 18 kwietnia 2015 r.

 

       W dniu 18 kwietnia 2015 roku odbyła się w Warszawie ogólnopolska manifestacja ZNP pod hasłem "Razem dla edukacji". W manifestacji udział wzięli również członkowie ZNP z powiatu brzozowskiego - 40 osób (z Oddziałów ZNP w Brzozowie, Haczowie, Dydni i Nozdrzcu). Gościnnie zabraliśmy na manifestację członków ZNP z Dynowa – 4 osoby. Koordynatorem organizacji wyjazdu na manifestację była Kol. prezes Oddziału ZNP w Brzozowie Maria Czenczek.

--------------------------------------------------- 

Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów ZNP Okręgu  Podkarpackiego

 

       Dnia 20.09.2014 r.(sobota) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjno-Szkoleniowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów ZNP Okręgu  Podkarpackiego. Delegatami na Konferencję z powiatu brzozowskiego byli: z Oddziału ZNP w Brzozowie Kol. Maria CzenczekKol. Magdalena Nawłoka i Kol. Jan Jędrzejowski, z Oddziału ZNP w Dydni Kol. Danuta Zaremba, z Oddziału ZNP w Haczowie Kol. Beata Baran i Kol. Paweł Tys. Prezesem Okręgu Podkarpackiego został ponownie Kol.  Stanisław Kłak, któremu  gratulujemy wyboru. Gratulacje składamy nowemu Zarządowi Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Gratulacje składamy również naszej Koleżance Marii Czenczek, która została członkiem Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP oraz Kol. Beacie Baran, która została członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej.    

 

Wybrane zdjęcia w Galerii: 

http://znpbrzozow.jimdo.com/galeria/ 

 

 -----------------------------------------------------------------

W dniu 10 czerwca 2014 roku prezeska Oddziału ZNP w Brzozowie  Kol. Maria Czenczek podziękowała za pracę wieloletniemu przewodniczącemu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Kol. Ignacemu Prajsnarowi. W uroczystości udział wzięła nowa przewodnicząca OKR Kol. Teresa Hliwa. 

Konferencja  Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzozowie (zdjęcia w Galerii)

 

22 maja 2014 roku w sali myśliwskiej Hotelu Alta odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzozowie. W obradach uczestniczyło 97 % delegatów wybranych podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ogniskach ZNP i sekcjach związkowych. Ponadto obrady zaszczycili swoim udziałem: wiceprezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP, a zarazem członek Zarządu Głównego ZNP Kol. Jerzy Kielar, przedstawiciele jednostek samorządowych: Stefan Szarek – Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji przy Urzędzie Gminy Brzozów, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Stanisław Pilszak, a także Zofia Kwiatkowska reprezentująca  Zespoł Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie.

Konferencję otworzyła ustępująca Prezes Oddziału ZNP Maria Czenczek, która powitała wszystkich bardzo serdecznie, przypomniała porządek obrad oraz zaproponowała na przewodniczącą konferencji Wiceprezes Oddziału Halinę Soczek. Po wstępnych procedurach Maria Czenczek złożyła obszerne sprawozdanie ze swojej działalności. Podkreśliła, że brzozowski Oddział ZNP liczy 271 członków, w tym 245 czynnych zawodowo i obejmuje swym zasięgiem 20 placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Brzozów. Wymieniła najbardziej uzwiązkowione placówki, do których zaliczyła: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, Zespoły Szkół w Grabownicy i Starej Wsi oraz  Gimnazjum w Brzozowie. Prezes Maria Czenczek swoją działalność prowadziła w oparciu o 15 ognisk związkowych oraz 2 sekcje: Emerytów i Rencistów pod przewodnictwem Jana Jędrzejowskiego oraz Pracowników Administracji i Obsługi pod przewodnictwem Krystyny Gołdy. Wyjaśniła, że organizacją kierował 19-osobowy Zarząd Oddziału oraz 5-osobowe Prezydium w składzie: Maria Czenczek – Prezes Oddziału ZNP w Brzozowie, Halina Soczek – Wiceprezes Zarządu Oddziału, Grażyna Pilch - Wiceprezes Zarządu Oddziału, Jan Jędrzejowski - Sekretarz Zarządu Oddziału, a zarazem przewodniczący Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz Przewodnicząca Oddziałowej  Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. Prezes zaznaczyła, że kontrolę nad działalnością oddziału związku sprawowała 3 osobowa Oddziałowa Komisja Rewizyjna, której przewodniczył Ignacy Prajsnar. W dalszej części sprawozdania szczegółowo omówiła szeroki wachlarz różnorodnych form swojej działalności, wskazała na dorobek i skuteczność związku oraz wymieniła widoczne efekty.

Po sprawozdaniu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ignacy Prajsnar, który pozytywnie ocenił całokształt działalności Oddziału za minioną kadencję, w tym prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej oraz gospodarowanie funduszami związkowymi. Wystąpienie zakończył wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału ZNP w Brzozowie.

 W dalszej części konferencji odbyły się wybory władz związkowych na następną kadencję oraz delegatów na Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą ZNP w Rzeszowie. Prezesem Oddziału w Brzozowie została ponownie Maria Czenczek. Wybrano też 19-osobowy Zarząd Oddziału, 3-osobową Oddziałową Komisję Rewizyjną. Delegatami na Konferencję Okręgową wybrano: Marię Czenczek, Jana Jędrzejowskiego i Magdalenę Nawłokę.

Na zakończenie konferencji głos zabrali zaproszeniu goście, którzy serdecznie pogratulowali nowo wybranej Prezes. Wiceprezes Okręgu Podkarpackiego Jerzy Kielar podziękował jej za dotychczasową pracę i zaangażowanie oraz życzył dalszych sukcesów.

Wykonując Uchwałę ZG ZNP z dnia 3 listopada 2013 roku Zarząd Oddziału ZNP w Brzozowie zorganizował wyjazd członków ZNP i jego sympatyków z terenu powiatu brzozowskiego na Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty w Warszawie w dniu 23 listopada 2013 r. Koordynatorem wyjazdu była prezeska ZO ZNP w Brzozowie Kol. Maria Czenczek. Z Oddziałów ZNP w Brzozowie, Dydni, Haczowie i Nozdrzcu na Manifestację autokarem wyjechało 47 osób. Mamy nadzieję, że trud uczestników Manifestacji przyniesie oczekiwany przez nasz Związek efekt. Z terenu Okręgu Podkarpackiego w manifestacji w Warszawie udział wzięło 1318 członków ZNP i osób wspierających ZNP (27 autokarów). W imieniu Kierownictwa Zarządu Okręgu Podkarpackiego wszystkim uczestnikom manifestacji podziękował Prezes Okręgu Podkarpackiego Kol. Stanisław Kłak.

Udział w uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Rzeszowie.
17 X 2013 r w Rzeszowie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZNP i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W uroczystym spotkaniu udział wzięła delegacja naszego Oddziału ZNP wraz z Kol. Prezes Marią Czenczek. Zaproszenie wiązało się z wręczeniem odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych. Odznaczeni członkowie ZNP z naszego Oddziału w Brzozowie: Kol. Jan Jędrzejowski - Medal Komisji Edukacji Narodowej, Kol. Magdalena Nawłoka - Złota Odznaka ZNP, Kol. Zofia Potoczna - Złota Odznaka ZNP, Kol. Lucyna Toczek - Złota Odznaka ZNP. Odznakami za 50-letnią przynależność do ZNP zostały uhonorowane trzy nasze Koleżanki z Sekcji Emerytów i Rencistów: Maria Adamowska, Maria Dobrowolska i Krystyna Piotrowska. Wybrane zdjęcia ze strony internetowej Okręgu w naszej Galerii i na podstronie Sekcja Emerytów i Rencistów.

Z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Brzozowie w 2012 roku:
  1. Oświatowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Brzozowie.
Aktualnie OKZP liczy 1204 członków z terenu powiatu brzozowskiego;
Kasa cieszy się dużą popularnością wśród nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych powiatu brzozowskiego;
Obecna maksymalna wysokość pożyczki to 12 000 zł w rozłożeniu na 15 rat po 800 zł miesięcznie;
Pożyczka 8 000 zł jest rozłożona na 16 rat po 500 zł miesięcznie;
Pozostałe wysokości pożyczek podlegają spłacie w 10 ratach miesięcznych;
Udzielanie pożyczek dokonuje się na bieżąco raz w miesiącu około 10-tego.
Uwaga: od 1 marca 2013 r. można wziąć pożyczkę w kwocie 15 000 zł w rozłożeniu na 10 lub 15 rat (odpowiednio po 1500 zł lub 1000 zł miesięcznie).
  2. Społeczna Inspekcja Pracy ZNP.
Oddziałowy Koordynator Społecznej Inspekcji Pracy - Kol. Jan Rychlicki;
Sipowcy wybrani w placówkach oświatowych gminy Brzozów w obecnej kadencji zostali poinformowani o roli i zakresie swego działania, prawach i obowiązkach oraz o podstawowych aktach prawnych dotyczących SIP;
Dla ułatwienia bieżącej działalności społecznych inspektorów pracy wszystkie akty prawne, wzory dokumentów oraz przykładowy roczny plan pracy SIP został zamieszczony na naszej stronie internetowej na podstronie SIP.

Zestawienie wyników konsultacji związkowych w sprawie ogólnoposkiego protestu nauczycieli przeprowadzonych w gminie Brzozów w maju 2012 roku:
W konsultacjach udział wzięło 317 nauczycieli na ogólną liczbę zatrudnionych 475. Za protestem opowiedziało się 286 osób.
Wśród ankietowanych było 141 członków ZNP, 11 członków NSZZ "Solidarność" i 165 niezrzeszonych.
Za ogólnopolską manifestacją w Warszawie było 88 osób;
Za strajkiem ostrzegawczym - 102 osoby;
Za strajkiem - 65 osób;
Za duchowym wsparciem - 1 osoba;
Oflagfowanie budynku placówki - 30 osób;
Łącznie za protestem było 286 osób, a przeciwko protestowi - 31.

Dane podano na podstawie zestawienia zbiorczego wysłanego do Zarządu Okręgu Podkarpackiego.

Podsumowanie działalności ZO ZNP w Brzozowie 2011 roku .

Aktualnie nasza brzozowska organizacja związkowa liczy 258 członków, w tym 26 emerytów i 34 pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku 2010 przybyło nam 7 członków, z czego 6 osób to pracownicy obsługi i 1 nauczyciel.
Odbyto 6 posiedzeń Zarządu Oddziału i brano udział w 4 posiedzeniach Zarządu Okręgu Podkarpackego w Rzeszowie i w 4 posiedzeniach Rejonu I w Krośnie.
Uczestniczono w 6 szkoleniach aktywu, w tym 3 szkoleniach 3-dniowych wyjazdowych.
Na prośbę Okręgu Podkarpackiego ZNP wypęłniono 11 ankiet dotyczących oświaty i spraw pracowniczych.
Wynegocjowano z organem prowadzącym bardzo korzystne warunki dodatków płacowych dla nauczycieli.
Brano udział w 4 komisjach konkursowych na dyrektorów, w 9 komisjach d/s awansu zawodowego nauczycieli, w 2 komisjach d/s nagród.
Zorganizowano jednodniową wycieczkę do Kazimierza i Nałęczowa dla członków ZNP i ich rodzin.
Odbyto 12 dyżurów prawnych dla potrzeb naszych członków, z których skorzystało 19 osób.
Połowa stanu liczebnego członków ZNP Ognisk naszego Oddziału ZNP w Brzozowie otrzymała częściową refundację kosztów wypoczynku letniego po 180 zł. Taka refundacja przysługuje naszym członkom co drugi rok.
W 2011 roku dużo czasu poświęcono wdrożeniu programu do księgowania w naszej związkowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej (starostwo zakupiło, oprócz w/w programu, wysokiej klasy komputer; obecnie jest ponad 1200 członków Kasy).
Utworzono stronę internetową naszego Oddziału ZNP, na której umieszczane są najważniejsze sprawy dotyczące brzozowskiej oświaty i jej pracowników oraz naszej działalności związkowej. Adres naszej strony: www.znpoddzialbrzozow.manifo.com;
Rozwiązywano wiele innych codziennych spraw w interesie oświaty i jej pracowników.

  Opracowano na podstawie dokumentacji związkowej ZO ZNP w Brzozowie.

Ważniejsze informacje o działalnośći Zarządu Oddziału ZNP w Brzozowie od maja do końca września 2011 roku:

- zgodnie z wolą członków ZNP zorganizowano 4 czerwca 2011 roku jednodniową wycieczkę do Kazimierza i Nałęczowa z udziałem 38 osób;
- w okresie wakacji pełniono dyżury w biurze w każdy czwartek od godziny 10:00 do 13:00;
- udzielono 6 porad prawnych telefonicznie;
- uczestniczono w 4 komisjach konkursowych na dyrektorów: SP w Przysietnicy, ZS w Humniskach, PS w Grabownicy i PS w Humniskach oraz w 8 komisjach kwalifikacyjnych d/s awnsu zawodowego nauczycieli;
- renegocjowano ze Starostwem regulamin dodatków płacowych nauczycieli oraz nagród osiągając bardzo korzystne wyniki wzrostu: dodatku motywacyjnego z 5% do 7,5 %, opiekuna stażu z 80 zł do 200 zł, dodatku za wychowawstwo ze 100 zł do 300 zł, odpisu na nagrody z 1% do 2%;
- na żądanie Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP - wypełniono 6 ankiet dotyczących: sytuacji pracowników administracji i osługi, zwolnień nauczycieli, zamykania szkół, realizacji funduszu zdrowotnego, przekształcania placówek, przekazywania obsługi szkół obcym firmom;
- przyznano i wypłacono coroczną częściową refundację kosztów wypoczynku letniego zakwalifikowanej w tym roku grupie członków ZNP;
na wniosek przewodniczącego Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów wypłacono zapomogi potrzebującym członkom Sekcji;
- na wniosek pani Prezes Oddziału ZNP przyznano i wypłacono nagrody aktywistom Związku.

Opracowano na podstawie protokołów posiedzeń ZO ZNP w Brzozowie.

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP