WYKAZ

Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy

funkcjonujących w szkołach i placówkach objętych działaniem

Zarządu Oddziału ZNP w Brzozowie

kadencja 2014 - 2019  

 

Lp.

Nazwisko i imię

Placówka

Uwagi

1

Czekański Paweł

SOSW w Brzozowie

ZNP

2

Tympalska Maria

ZSE w Brzozowie

ZNP

3

Karczmarski Adam

SP w Brzozowie

ZNP

4

Pietrycki Jerzy

Gimnazjum w Brzozowie

ZNP

5

Jajko Teresa

ZS w Starej Wsi

ZNP

6

Żmuda Jolanta

PS w Starej Wsi

ZNP

7

Mularczyk Eugeniusz

ZS w Grabownicy

ZNP

8

Gacek Dorota

ZS Nr 1 w Humniskach

ZNP

9

Latoś Małgorzata

PS Nr 1 w Humniskach

ZNP

10

Wolak Michał

ZSO w Brzozowie

ZNP

11

Przyczynek Krystyna

PPP w Brzozowie

ZNP

12

Sawa Krystyna

ZS w Turzym Polu

ZNP

13

Myćka Maria

SP w Zmiennicy

NSZZ „Solidarność”

14

Soczek Halina

ZS Nr 2 w Przysietnicy

ZNP

15

Śnieżek Danuta

ZS Nr 2 w Humniskach

ZNP

16

Piecuch Ryszard

ZS w Górkach

ZNP

17

Szewczyk Maria

PS Nr 2 w Brzozowie

ZNP

Społeczna Inspekcja Pracy 

Rozporządzenie w sprawie warunków pracy nauczyciela i szkoły.
W dniu 17.12.2010 r. MEN wydał długo oczekiwane rozporządzenie określające podstawowe warunki niezbędne do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).

Nowe przepisy weszły w życie 10.02.2011 r. i wypełniły lukę, jaka powstała po uchyleniu poprzedniego aktu wykonawczego regulującego tę materię – zarządzenia MOiW z dn. 30.07.1982 r. w sprawie określenia podstawowych warunków do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz.Urz. MOiW Nr 10, poz. 93, ze zm.). Od tego momentu minęło już 10 lat, bowiem zarządzenie utraciło moc z dniem 07.10.2000 r. na skutek nowelizacji KN z dnia 18.02.2000 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 239, z późn. zm.). Ta sama nowelizacja wprowadziła obowiązek wydania rozporządzenia regulującego kwestię warunków pracy szkół i nauczycieli, formułując dla resortu edukacji stosowne upoważnienie w art. 29 ust. 3 KN. Dopiero obecna ekipa rządowa zrealizowała ustawowy obowiązek.

Przepisy nowego rozp. nie tylko wypełniają lukę prawną, ale porządkują też kwestie związane z bazą dydaktyczną i lokalową szkół.

     Obiekt szkolny musi spełniać określone wymagania

Do zapewnienia szkole odpowiednich warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, zobowiązany jest organ prowadzący szkołę (przedszkole). Z kolei stan i warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i nauczycieli podlegają ocenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 33 ust. 1 u.s.o.). Regulacje nowego rozp. wskazują, że obiekt szkolny powinien:

*posiadać pomieszczenia do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które spełniają wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

*spełniać warunki techniczne i lokalizacyjne, określone w przepisach rozp. MI z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Ww. akt wykonawczy określa m.in. kwestie warunków technicznych i usytuowania budynków szkolnych, będących budynkami użyteczności publicznej. Pomieszczenia szkolne muszą spełniać takie same wymagania jak pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny. Jednym z podstawowych warunków, jakie spełniać musi szkoła, jest posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego, umożliwiającego realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zadań statutowych oraz programów nauczania.

     Szkoła wyposaża nauczyciela w niezbędne materiały

Szkoła ma obowiązek wyposażyć nauczyciela w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków, stosownie do specyfiki danej placówki. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest ustalenie wykazu materiałów udostępnianych nauczycielom prowadzącym poszczególne zajęcia. Dostęp do niezbędnych materiałów (w tym pomocy dydaktycznych, przyborów, odzieży ochronnej) jest nieodpłatny.

Nowe regulacje wprowadzają też wymóg wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt, które umożliwią realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym szkolnego zestawu programów nauczania, a w przedszkolu – przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

O wyposażenie bibliotek szkolnych zadba dyrektor szkoły

Ważne postanowienia dotyczą wyposażenia bibliotek szkolnych, które służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli i nauczycieli-bibliotekarzy. W zbiorach biblioteki szkolnej muszą się znaleźć:
- podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu edukacyjnego,
- programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania,
- podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania,
- czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i prowadzonymi zajęciami.

Decyzję o zakupie do zbiorów bibliotecznych podręczników i czasopism metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie nauczycieli. Jak podkreślał projektodawca, wymóg wyposażenia bibliotek szkolnych w obowiązujące podstawy programowe jest bezwzględny – biblioteka szkolna, która nie ma ich na swoim wyposażeniu, będzie musiała uzupełnić ten brak w ramach środków przewidzianych w rocznym planie finansowym szkoły. Jednakże dyrektor może też wziąć pod uwagę możliwość korzystania przez nauczycieli ze zbiorów innych bibliotek, w tym pedagogicznych, zwłaszcza jeśli znajdują się one w pobliżu szkoły lub miejsca zamieszkania nauczyciela.

 

Przykładowy  roczny  plan pracy  

          ZAKŁADOWEGO  SPOŁECZNEGO  INSPEKTORA PRACY                           

                                                                                                                    Treść zadań do realizacji       -      Termin

 

    1. Kompletowanie ustaw, przepisów prawnych, książek  i czasopism z zakresu ochrony pracy   -   Praca na bieżąco przez cały rok.

    2. Zapoznawanie się z ustawami i przepisami prawnymi dotyczącymi działalności SIP  -    Praca na bieżąco przez cały rok.

    3. Inicjowanie i udział w społecznych przeglądach warunków nauki i pracy. Opracowywanie wniosków i sprawozdań z przeglądów - Dwa razy w roku

    4. Indywidualna kontrola warunków nauki i pracy, bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów prawa pracy  - Praca bieżąca przez      -     cały rok

    5. Przegląd protokołów pokontrolnych organizacji sprawujących nadzór nad przestrzeganiem bhp, p.poż. i stan realizacji tych zaleceń    -  Praca na bieżąco przez cały rok

    6. Kontrola stanu zabezpieczenia p.poż., drogi i ewakuacyjne, gaśnice, hydranty, tablice ze sprzętem p.poż.  -  Dwa razy w roku                                                                                                              

     7. Indywidualna kontrola zaleceń organów kontrolnych jak PIP, SANEPID, Straż Pożarna, Dozór Techniczny  i inne  - Praca na              bieżąco przez cały rok

    8. Udział w kontrolach przeprowadzanych przez PIP i omawianiu wyników kontroli     -   Według potrzeb

    9. Występowanie do PIP w przypadkach zagrożeń życia  i zdrowia      -   Według potrzeb

    10. Kontrola wyposażenia punktów sanitarnych – apteczek       -    Praca bieżąca przez cały rok

    11. Kontrola stanu maszyn i urządzeń energetycznych i skuteczności ich zabezpieczeń   -   Podczas przeglądów

    12. Kontrola przestrzegania przepisów bhp przez pracowników  -  Praca bieżąca przez cały rok

    13. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy do ogółu zatrudnionych, realizacji uprawnień pracowników z tytułu wykonywania pracy, uprawnień socjalnych itp.  -  Praca bieżąca przez cały rok

    14. Sprawdzanie stanu oświetlenia naturalnego i elektrycznego – zgodnego z obowiązującymi normami, występowanie substancji szkodliwych i ewentualne badania    -  Praca bieżąca przez cały rok                              

    15. Udział w komisjach powypadkowych – postępowanie powypadkowe, analiza przyczyn, sporządzanie protokołów powypadkowych, dokonywanie analizy zagrożeń i eliminowanie miejsc grożących zdrowiu i życiu  - Praca bieżąca przez cały rok

    16. Udzielanie pomocy dyrekcji i pracownikom szkoły w sytuacjach problemowych dot. zakresu działań SIP   -  Praca bieżąca przez cały rok (spotkania indywidualne)

    17. Współpraca ze związkami zawodowymi, PIP, radcą prawnym itp. w zakresie obejmującym ZSIP   -  Według potrzeb

    18. Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez ZNP dla ZSIP - według potrzeb

 

   Opracowano według: artykułu opublikowanego w specjalistycznym serwisie edukacyjnym http://awans.szkola.net/

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP